Regulamin Ośrodka

 

§ 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin Ośrodka obowiązuje na terenie Centrum Szkolenia u Leśników Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy-Zdroju (CS LZD „u Leśników”)  i dotyczy wszystkich osób przebywających na jego terenie.
 2. Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Ośrodkiem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
 3. Regulamin Ośrodka określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Ośrodka i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty przedpłaty bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty meldunkowej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

§ 2. REZERWACJE I ZAWARCIE UMOWY

1.                   Informacje ogólne.

1.1.       Zawarcie umowy o świadczeniu usług noclegowych następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca oraz jej potwierdzeniu w CS LZD „u Leśników” w Krynicy-Zdroju.

1.2.       Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail: ulesnikow.krynica@urk.edu.pl

1.3.       Rezerwacja jest zagwarantowana od momentu potwierdzenie wpłaty zwanej przedpłatą, dokonanej przez rezerwującego Gościa, która wynosi: - 1/3 ogólnej kwoty pobytu.

1.4.       Po otrzymaniu zgłoszenia recepcja w terminie do 24 h dokonuje potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną na adres e-mail lub na numer telefonu wskazany przez osobę zamawiającą.

1.5.       Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonanej w CS LZD „u Leśników” w Krynicy Zdroju, okres pobytu, cenę i rodzaj pokoju, stanowi zawarcie umowy o świadczeniu usług noclegowych na warunkach określonych zasadami świadczenia usług i cennikiem obowiązującym w dacie zgłoszenia rezerwacji.

 

2.  Warunki płatności.

2.1.     Przy dokonywaniu rezerwacji Goście wpłacają przedpłatę na konto bankowe

CS LZD „u Leśników” ul. Ludowa 12-14, 33-380 Krynica Zdrój numer konta: 65 1020 3453 0000 8102 0059 0380.

2.2.     Pozostałą kwotę należności za pobyt Goście zobowiązani są uiścić gotówką bądź kartą w czasie kwaterowania w dniu przyjazdu lub na konto bankowe w dniu roboczym poprzedzającym przyjazd, natomiast za usługi dodatkowe najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd.

 

3.     Usługi i ceny.

3.1.         CS LZD „u Leśników” zobowiązuje się spełnić świadczenia określone w ofercie i zawartej umowie Ceny usług świadczonych przez CS LZD „u Leśników” zawarte są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.krynica.urk.edu.pl  oraz w cenniku dostępnym w recepcji.

3.2.         Cena pokoju zawiera usługi określone w cenniku w zależności od opcji cenowych zawartych w ofercie  lub pakietach dostępnych na stronie internetowej  www.krynica.urk.edu.pl.

3.3.         W przypadku przyjazdu do Ośrodka mniejszej ilości osób niż było to zgłoszone i potwierdzone w rezerwacji, opłata rezerwacyjna za osobę w pokoju wzrasta zgodnie z ceną obowiązującą przy niepełnym wykorzystaniu ilości miejsc w pokoju.

 

 

4.    Zmiany warunków wykonywania usług.

4.1.        CS LZD „u Leśników” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczonych usług z przyczyn od niego niezależnych  (decyzja władz państwowych, strajki,  powódź, remont, awarie itp.).

4.2.         Goście otrzymują z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje im odszkodowanie.

4.3.        W przypadku niewywiązania się przez CS LZD „u Leśników” z zawartej wcześniej z Gościem umowy o świadczeniu usług noclegowych i niezapewnienie wymaganego standardu pokoju lub w przypadku awarii urządzeń, istnieje możliwość zakwaterowania Gościa w innym pokoju o tym samym lub wyższym standardzie bez możliwości domagania się od Gościa podwyższonej opłaty za pobyt.

 

          5.      Rezygnacja z usług. 

5.1.        Osoba zamawiająca pokój może w każdym czasie odwołać rezerwację pobytu w CS LZD „u Leśników” składając oświadczenie pisemnie, drogą mailową lub telefonicznie.

5.2.         Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzień otrzymania przez CS LZD „u Leśników” pisemnej rezygnacji lub potwierdzonej wiadomości e-mail.

5.3.         Koszt odwołania rezerwacji, które Gość zamawiający rezerwację jest zobowiązany zapłacić w przypadku złożenia rezygnacji: 

rezerwacje dokonane na okres świąteczno-sylwestrowy - do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 100 % opłaty rezerwacyjnej, rezerwacje dokonane w pozostałych terminach – do 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 100 % opłaty rezerwacyjnej.

5.4.         Zwrotowi nie podlegają koszty skrócenia pobytów Gości.

5.5.         Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w CS LZD „u Leśników” określone w pkt 5.3 mogą być obniżone lub zniesione na wniosek Gościa w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych jak zgon członka rodziny, wypadek Gościa, pobyt Gościa w szpitalu.

 

 

6.      Rezerwacje grupowe.

6.1.         Rezerwacji grupowych dokonuje się drogą elektroniczną i utrzymuje się ciągłość korespondencji, dotyczącej ustaleń warunków pobytu.

6.2.         Warunkiem potwierdzenia rezerwacji grupowej jest wpłata przedpłaty w wysokości 30 % wartości noclegów w terminie do 21 dni przed datą dokonanej rezerwacji, chyba że warunki odrębnej umowy stanowią inaczej. Pozostałą część kosztów za pobyt należy uiścić w dniu zakwaterowania.

6.3.       W przypadku rezerwacji grupowej obejmującej pobyt od 40 do 60 osób, pobyt jednej osoby, w pokoju o najniższym standardzie, jest bezpłatny. W przypadku pobytu grupy obejmującej pobyt powyżej 60 osób, bezpłatny pobyt przysługuje 2 osobom w pokoju o najniższym standardzie.  

6.4.         Zamawiający może zmienić lub anulować zlecenie bez konsekwencji finansowych na 21 dni przez datą planowanego pobytu.

6.5.      W przypadku rezygnacji z usług noclegowych w czasie krótszym niż 21 dni przed datą przyjazdu,  CS LZD „u Leśników” zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości przedpłaty, bez możliwości jej zwrotu.

6.6.       W przypadku przyjazdu do Ośrodka mniejszej ilości osób, niż było to zgłoszone w rezerwacji, rezerwujący ponosi koszty wszystkich osób uwzględnionych w rezerwacji. 

 

§ 3. DOBA HOTELOWA

 1. Pomieszczenie mieszkalne w Ośrodku, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
 2. Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 14:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
 3. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 4. Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Ośrodek może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku braku dostępnych miejsc.
 5. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Ośrodku w przypadku niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
 6. Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. Wynosi ona 50% wartości dodatkowego noclegu. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby dostępne są  w recepcji Ośrodka.

 

§ 4. MELDUNEK

 

 1. Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty meldunkowej.
 2. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
 3. Ośrodek może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Ośrodka wyrządzając szkodę w mieniu Ośrodka lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Ośrodka lub innych osób przebywających w Ośrodku, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Ośrodka. W przypadku pojawienia się Gościa w Ośrodku z objawami choroby, Ośrodek zastrzega sobie prawo do nie zameldowania Gościa z zachowaniem wpłaconej przedpłaty.

 

§ 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OŚRODKA

1.     Ośrodek ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.

 1. Gość powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 2. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie.
 3. W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1, poz. 2 z późniejszymi zmianami. Ośrodek zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
 4. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
 5. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na tarasie oraz w pojeździe oraz żywych zwierząt niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu hotelowym, czy poza terenem Ośrodka.

 

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA

 1. Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Ośrodka pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Ośrodka, powstałe z jego winy lub
  z winy odwiedzających go Gości.
 3. Ośrodek zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
 4. Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
 5. W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Ośrodek może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Ośrodka, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Ośrodka.
 6. Ze względów bezpieczeństwa, Gość, wychodząc z pokoju, powinien zamknąć okna, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi.
 7. Ośrodek posiada ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Ośrodka, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.

 

§ 7. ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

 1. Przedmioty osobiste, pozostawione w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną na życzenie Gościa odesłane na wskazany adres na koszt Właściciela.
 2. W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Ośrodek przechowa przedmioty, przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Ośrodka. Artykuły spożywcze pozostawione w pokoju nie będą przez Ośrodek przechowywane i zostaną poddane utylizacji.

§ 8. CISZA NOCNA

 1. W Ośrodku obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 06:00.
 2. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Ośrodka nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Ośrodek może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.

§ 9. POSTANOWIENIA DODATKOWE

 1. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek oraz używania elektrycznych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
 2. W Ośrodku akceptujemy pobyt zwierząt za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Ośrodku oraz podpisania stosownego oświadczenia. Regulamin znajduje się w recepcji.
 3. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania z sauny suchej i na podczerwień. Osoba korzystająca z sauny zobowiązuje się do przestrzegania odrębnego regulaminu korzystania z sauny oraz podpisania stosownego oświadczenia. Regulamin znajduje się w recepcji.
 4. W Ośrodku istnieje możliwość korzystania z Kącika Rodzinnego na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji, do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście.
 5. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych. Niedostosowanie się do zakazu podlega karze finansowej oraz obciążeniem Gościa kosztami odświeżenia pokoju.
 6. W Ośrodku obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję, a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Ośrodek bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Ośrodku.
 7. W Ośrodku nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 8. Zakazuje się prowadzenia na terenie Ośrodka akwizycji i sprzedaży obnośnej.
 9. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Ośrodka, powodowania nieprzyjemnych zapachów ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Ośrodka.
 10. Gościom zabrania się dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach.
 11. Aktualny cennik usług i opłat w Ośrodku znajduje się w recepcji i na stronie internetowej Ośrodka.
 12. Ośrodek stosuje się do zaleceń WHO i Ministerstwa Zdrowia w celu zminimalizowania zagrożeń COVID-19. W Ośrodku prowadzona jest systematyczna dezynfekcja drzwi, klamek, powierzchni lady recepcyjnej, poręczy, terminali, itp. oraz zapewnianie płynu do dezynfekcji rąk dla Gości i personelu.
 13. Goście proszeni są o przestrzeganie aktualnych zaleceń sanitarnych.
 14. Na parkingu prowadzony jest monitoring w celu zapewnienia bezpieczeństwa
  i porządku oraz ochrony osób i mienia. Zapis z monitoringu udostępniony jest przez administratora danych osobowych tylko uprawnionym osobom i tylko w celach wyższej konieczności.
 15. Korzystanie z terenów rekreacyjnych jest możliwe tylko dla Gości Ośrodka bądź dla osób, które uzyskały taką zgodę od kierownictwa Ośrodka.
 16. Korzystanie z wiaty jest możliwe, w miarę dostępności,  po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w recepcji Ośrodka. Aktualny cennik wynajmu wiaty znajduje się w recepcji.
 17. Korzystanie z boiska jest bezpłatne i jest możliwe tylko dla Gości Ośrodka, w miarę dostępności, po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji w recepcji Ośrodka.   
 18. Administratorem danych osobowych jest Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Al. Adama Mickiewicza 21, 31-120 Kraków.
 19. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego regulaminu oraz dostępna jest na stronie internetowej.
 20. Wszelkie reklamacje, uwagi dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Ośrodka pisemnie na adres email: ulesnikow.krynica@urk.edu.pl

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR