Zasady zamawiania i świadczenia usług noclegowych

Zasady zamawiania i świadczenia usług noclegowych „u Leśników” w Centrum Szkolenia LZD w Krynicy Zdrój:


1. Postanowienia ogólne
Prawa i obowiązki osób korzystających z usług „u Leśników „ w Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy Zdroju (CS LZD ) określają wydane w oparciu o art. 384 &1 k.c. „ Zasady świadczenia usług „
Nie dotyczy to umów zawieranych na piśmie na innych uzgodnionych z kontrahentem zasadach np. rezerwacje grupowe , imprezy integracyjne , rezerwacje biur podróży .


2. Rezerwacje i zawarcie umowy
2.1 Zawarcie umowy o świadczeniu usług noclegowych następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca „ u Leśników „ w CS LZD w Krynicy Zdroju .
2.2 Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres
e-mail ulesnikow.krynica@urk.edu.pl
2.3 Rezerwacja jest zagwarantowana od momentu potwierdzenie wpłaty zwanej przedpłatą , dokonanej przez rezerwującego Gościa która wynosi :
- 1/3 ogólnej kwoty pobytu
- na turnus sylwestrowy ½ ogólnej kwoty pobytu .
2.4 Po otrzymaniu zgłoszenia i potwierdzeniu dokonanej rezerwacji przedpłatą na konto bankowe „u Leśników” w C S LZD w terminie do 3 dni recepcja dokonuje potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną na adres lub na numer telefonu wskazany przez osobę zamawiającą albo poprzez przesłanie na adres wpłacającego faktury VAT.
2.5 Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonanej „u Leśników” w CS LZD w Krynicy Zdroju , okres pobytu , cenę i rodzaj pokoju , w sposób określony w pkt 2.4 stanowi zawarcie umowy o świadczeniu usług noclegowych na warunkach określonych zasadami świadczenia usług i cennikiem obowiązującym w dacie zgłoszenia rezerwacji .


3. Warunki płatności .
3.1 Przy dokonywaniu rezerwacji Goście wpłacają przedpłatę na konto bankowe
„u Leśników” w C S LZD „33-380 Krynica Zdrój , ul. Ludowa 12-14
numer konta - 65 1020 3453 0000 8102 0059 0380
3.2 Pozostała kwotę należności za pobyt Goście zobowiązani są uiścid gotówką w czasie kwaterowania
w dniu przyjazdu , lub na konto bankowe w dniu roboczym poprzedzającym przyjazd , a za usługi
dodatkowe najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd .


4 . Usługi i ceny .
4.1 ”u Leśników” w CS LZD zobowiązuje się spełnid świadczenia określone w ofercie I zawartej umowie
4.2 Ceny usług świadczonych przez „u Leśników” w CS LZD zawarte są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.krynica.ur.krakow.pl oraz w cenniku dostępnym w recepcji .
4.3 Dopuszcza się stosowanie innych cen ustalonych indywidualnie dla grupy w zależności od Ilości dni pobytu .
4.4Cena pokoju zawiera usługi określone w cenniku w zależności od opcji cenowych pobytu lub zawieranych w ofercie , pakietach dostępnych także na stronach internetowych .


5. Zmiany warunków wykonywania usług .
5.1 Centrum Szkolenia LZD zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczonych usług z
przyczyn od niego niezależnych ( decyzja władz paostwowych , strajki, powódź , remont itp.)
5.2 Goście otrzymują z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty , natomiast nie przysługuje im
odszkodowanie .
5.3 W przypadku niewywiązania się przez „u Leśników” w CS LZD z zawartej wcześniej z
Gościem umowy o świadczeniu usług noclegowych i niezapewnienie wymaganego standardu
pokoju lub przypadku awarii urządzeo , istnieje możliwośd zakwaterowania Gościa w innym
pokoju o tym samym lub wyższym standardzie bez możliwości domagania się od Gościa
podwyższonej opłaty za pobyt .


6. Rezygnacja z usług .
6.1 Osoba zamawiająca pokój może w każdym czasie odwoład rezerwację pobytu „u Leśników”
w C S LZD składając oświadczenie pisemnie , drogą mailową lub telefonicznie .
6.2 Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzieo otrzymania przez „u
Leśników” w C S LZD pisemnej rezygnacji lub potwierdzonej wiadomości e-mail.
6.3 Koszt odwołania rezerwacji pobytu „u Leśników” w CS LZD, które Gośd zamawiający jest
zobowiązany zapłacid w przypadku złożenia rezygnacji :
o - do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 20 % opłaty rezerwacyjnej
o - 30-14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 50 %opłaty rezerwacyjnej
o - poniżej 14 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 100 % opłaty rezerwacyjnej
6.4 Zwrotowi nie podlegają skrócenia pobytów Gości .
6.5 Zapłacony pobyt nie upoważnia do zwrotu kosztów pobytu
6.6 Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu „u Leśników” w CS LZD określone w pkt .6.2 i 6.3
mogą byd obniżone lub zniesione na wniosek Gościa „u Leśników” CS LZD w przypadkach
udokumentowanych zdarzeo losowych jak zgon członka rodziny , wypadek Gościa, pobyt Gościa w
szpitalu.


Rezerwacje grupowe .
1. W przypadku rezerwacji dokonanej w czasie dłuższym niż 3 miesiące przed datą pierwszej usługi
a) Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 10 % wartości pierwszego
noclegu w terminie do 30 dni przed datą dokonanej rezerwacji . Pozostałą częśd zadatku w wysokości 70
% zamówienia należy uiścid na 21 dni przed zamówionym pobytem lub inną usługą
b) W przypadku anulowania usług noclegowych w czasie krótszym niż podano w p.1 Centrum Szkolenia
LZD u Leśników zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego należnością według poniższych
zasad :
- od 21 dni – kwota 10 % wysokości wpłaconego zadatku
- od 21 do 7 dni – 50 % wartości pierwszego noclegu
- 7 i mniej dni – 100 % wartości pierwszego noclegu
c) w przypadku rezygnacji z usług gastronomicznych - wysokośd należności wyniesie :
- 3 i mniej dni – 100 % wartości zamówionego pierwszego posiłku
2 . W przypadku rezerwacji dokonanej w czasie krótszym niż 3 miesiące przed datą pierwszej usługi
a) Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 40 % zamówienia na 30 dni
przed datą pierwszej zamówionej usługi
b) W przypadku anulowania usług noclegowych w czasie krótszym niż podano w p.1 Centrum Szkolenia
„u Leśników” zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego należnością według poniższych
zasad :
- zamawiający może zmniejszyd lub anulowad zlecenie bez konsekwencji finansowych na 30 dni przez
datą planowanej imprezy
- 30-7 dni – 50 % wartośd pierwszego noclegu
- 7 i mniej dni -100 % wartości pierwszego noclegu
c) w przypadku rezygnacji z usług gastronomicznych – wysokośd należności wyniesie :
- od 7 i mniej dni – 100 % wartości zamówienia pierwszego posiłku
Rezerwacje grupowe – Biura Podróży
1. Warunkiem potwierdzenia rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 80 % zamówienia na 30 dni przed
datą pierwszej zamówionej usługi . W przypadku braku wpłaty rezerwacja zostaje automatycznie
anulowana przez system .
2. W przypadku odwołania zamówienia , w terminie krótszym niż podano w p. 1 Centrum Szkolenia LZD „u
Leśników” zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego według następujących zasad :
a) w przypadku usług noclegowych za niezrealizowane rezerwacje
należności :
- od 30do 7 dni – 50 % wartości pierwszego noclegu
- 7 i mniej dni – 100 % wartości pierwszego noclegu
b) w przypadku usług gastronomicznych za niezrealizowane rezerwacje należności
wysokości :
- 7 i mniej dni – 100 % wartości zamówionego pierwszego posiłku.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR