Zasady zamawiania i świadczenia usług noclegowych

 

Zasady zamawiania i świadczenia usług noclegowych w Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego „u Leśników”

w Krynicy Zdrój w dalszej części zwanego CS LZD „u Leśników”

1.     Postanowienia ogólne

Prawa i obowiązki osób korzystających z usług w CS LZD „u Leśników” określone są w oparciu o art. 384 &1 k.c. zasady świadczenia usług nie dotyczą umów zawieranych na piśmie na innych uzgodnionych z kontrahentem zasadach np. rezerwacje grupowe, imprezy integracyjne, rezerwacje biur podróży.

2.     Rezerwacje i zawarcie umowy.

2.1.  Zawarcie umowy o świadczeniu usług noclegowych następuje po dokonaniu rezerwacji miejsca oraz jej potwierdzeniu w CS LZD „u Leśników” w Krynicy-Zdroju.

2.2.  Zgłoszenia rezerwacji dokonuje się telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres e-mail ulesnikow.krynica@urk.edu.pl

2.3.  Rezerwacja jest zagwarantowana od momentu potwierdzenie wpłaty zwanej przedpłatą, dokonanej przez rezerwującego Gościa która wynosi:
- 1/3 ogólnej kwoty pobytu

2.4.  Po otrzymaniu zgłoszenia recepcja w terminie do 24 h dokonuje potwierdzenia rezerwacji pocztą elektroniczną na adres e-mail lub na numer telefonu wskazany przez osobę zamawiającą.

2.5.  Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji dokonanej w CS LZD „u Leśników” w Krynicy Zdroju, okres pobytu, cenę i rodzaj pokoju, w sposób określony w pkt 2.4 stanowi zawarcie umowy o świadczeniu usług noclegowych na warunkach określonych zasadami świadczenia usług i cennikiem obowiązującym w dacie zgłoszenia rezerwacji.

 

3.     Warunki płatności.

3.1.  Przy dokonywaniu rezerwacji Goście wpłacają przedpłatę na konto bankowe CS LZD „u Leśników”

ul. Ludowa 12-14, 33-380 Krynica Zdrój numer konta: 65 1020 3453 0000 8102 0059 0380

3.2.  Pozostałą kwotę należności za pobyt Goście zobowiązani są uiścić gotówką bądź kartą w czasie kwaterowania w dniu przyjazdu lub na konto bankowe w dniu roboczym poprzedzającym przyjazd, natomiast za usługi dodatkowe najpóźniej w dniu poprzedzającym wyjazd.

 

4.     Usługi i ceny.

4.1CS LZD „u Leśników” zobowiązuje się spełnić świadczenia określone w ofercie i zawartej umowie Ceny usług świadczonych przez CS LZD „u Leśników” zawarte są w cenniku dostępnym na stronie internetowej www.krynica.urk.edu.pl  oraz w cenniku dostępnym w recepcji.

4.2.  Dopuszcza się stosowanie innych cen ustalonych indywidualnie dla grupy w zależności od ilości dni pobytu.

4.3.  Cena pokoju zawiera usługi określone w cenniku w zależności od opcji cenowych pobyt zawieranych

w ofercie  lub pakietach dostępnych także na stronach internetowych.

 

5.     Zmiany warunków wykonywania usług.

5.1.  CS LZD „u Leśników” zastrzega sobie prawo do odstąpienia od świadczonych usług z przyczyn od niego niezależnych  (decyzja władz państwowych, strajki,  powódź, remont itp.)

5.2.  Goście otrzymują z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty, natomiast nie przysługuje im odszkodowanie.

5.3.  W przypadku niewywiązania się przez CS LZD „u Leśników” z zawartej wcześniej z Gościem umowy o świadczeniu usług noclegowych i niezapewnienie wymaganego standardu pokoju lub przypadku awarii urządzeń, istnieje możliwość zakwaterowania Gościa w innym pokoju o tym samym lub wyższym standardzie bez możliwości domagania się od Gościa podwyższonej opłaty za pobyt.

 

6.     Rezygnacja z usług.  

6.1.  Osoba zamawiająca pokój może w każdym czasie odwołać rezerwację pobytu w CS LZD „u Leśników” składając oświadczenie pisemnie, drogą mailową lub telefonicznie.

6.2.  Za datę rezygnacji decydującej o naliczeniu kosztów przyjmuje się dzień otrzymania przez CS LZD „u Leśników” pisemnej rezygnacji lub potwierdzonej wiadomości  e-mail.

6.3. Koszt odwołania rezerwacji, które Gość zamawiający rezerwację jest zobowiązany zapłacić w przypadku złożenia rezygnacji:  rezerwacje dokonane na okres świąteczno-sylwestrowy  - do 30 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 100 % opłaty rezerwacyjnej rezerwacje dokonane w pozostałych terminach – do 21 dni przed datą rozpoczęcia pobytu – 100 % opłaty rezerwacyjnej

6.4.  Zwrotowi nie podlegają koszty skrócenia pobytów Gości.

6.5.  Koszty odwołania rezerwacji lub rezygnacji z pobytu w CS LZD „u Leśników” określone w pkt .6.2 i 6.3 mogą być obniżone lub zniesione na wniosek Gościa w przypadkach udokumentowanych zdarzeń losowych jak zgon członka rodziny, wypadek Gościa, pobyt Gościa w szpitalu.

 

7.      Rezerwacje grupowe.

7.1.  Rezerwacji grupowych dokonuje się drogą elektroniczną i utrzymuje się ciągłość korespondencji, dotyczącej ustaleń warunków pobytu.

7.2.  Warunkiem potwierdzenia rezerwacji grupowej jest wpłata przedpłaty w wysokości 30 % wartości noclegów w terminie do 21 dni przed datą dokonanej rezerwacji, chyba że warunki odrębnej umowy stanowią inaczej. Pozostałą część kosztów za pobyt należy uiścić w dniu zakwaterowania lub zgodnie z indywidualnymi ustaleniami.

7.3.   Zamawiający może zmienić lub anulować zlecenie bez konsekwencji finansowych na 21 dni przez datą planowanego pobytu.

7.4.   W przypadku rezygnacji z usług noclegowych w czasie krótszym niż 21 dni przed datą przyjazdu,  CS LZD „u Leśników” zastrzega sobie prawo do zatrzymania całości przedpłaty, bez możliwości jej zwrotu.

7.5.  W przypadku przyjazdu do ośrodka mniejszej ilości osób, niż było to zgłoszone w zleceniu, rezerwujący ponosi koszty wszystkich osób uwzględnionych w zgłoszeniu. 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2018 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR