Studenci - Regulamin przebywania studentów na ćwiczeniach terenowych

 

Regulamin

Centrum Szkolenia Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Krynicy - Zdroju
dla studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
przebywających na ćwiczeniach terenowych
.

 

I.  Rezerwacja i zakwaterowanie

 1. Studenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie odbywający programowe ćwiczenia terenowe w Krynicy-Zdroju mają prawo do zamieszkania w Domach Studenta
  nr „1” i „2” na preferencyjnych warunkach finansowych, obowiązujących na dzień rezerwacji pobytu.
 2. Uprawnienia te przysługują studentom znajdującym się na zgłoszonych wcześniej przez Dziekana lub kierownika Katedry listach studentów uprawnionych do uczestnictwa w ćwiczeniach, pod warunkiem dokonania przez zainteresowanych imiennej rezerwacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ulesnikow.krynica@urk.edu.pl
 3. Rezerwacji imiennej należy dokonać przynajmniej z dwutygodniowym wyprzedzeniem podając dane personalne, rok, kierunek i rodzaj studiów, datę przyjazdu i wyjazdu (przy czym data przyjazdu to dzień przed rozpoczęciem ćwiczeń, natomiast data wyjazdu to dzień zakończenia ćwiczeń terenowych), preferowane miejsce noclegu (DS1 lub DS2) oraz współlokatorów.
 4. Za błędy w przesyłanych danych do rezerwacji odpowiada osoba rezerwująca.
 5. W przeciągu trzech dni roboczych CS LZD potwierdzi przyjęcie rezerwacji w formie e-maila, w której zostaną przekazane informacje o kosztach i zasadach pobytu.
 6. Rezerwacji można dokonać także w imieniu współlokatorów, podając ich dane. Nie ma możliwości rezerwacji pobytu przez jedną osobę do kilku pokoi.
 7. Miejsca noclegowe będą przydzielane wg kolejności zgłoszeń z uwzględnieniem preferowanych przez zamawiającego warunków. W wyjątkowych przypadkach Kierownik CS może dokonać zmiany zarezerwowanego pokoju lub dokonać zmiany kwaterunku na prośbę studenta.
 8. Student rezerwujący miejsce zobligowany jest do dokonania opłaty kwoty za cały pobyt z wyprzedzeniem  co najmniej 5 dni przed rozpoczęciem pobytu na numer konta: 65 1020 3453 0000 8102 0059 0380 Centrum Szkolenia LZD, ul. Ludowa 12-14, 33-380 Krynica-Zdrój.
  Dokonanie pełnej opłaty zabezpieczy otrzymanie zamówionego i potwierdzonego miejsca.
 9. Osoby, które nie dokonały wyprzedzającej rezerwacji muszą się liczyć z ewentualnym brakiem wolnych miejsc, mimo wcześniejszego umieszczenia ich na sporządzonych przez Dziekana lub kierownika Katedry listach.
 10. CS LZD zastrzega, że jedynie w uzasadnionych przypadkach niezawinionych przez studenta, będzie możliwa rezygnacja z podjętej rezerwacji, przy czym konieczna jest bezzwłoczna prośba – informacja zainteresowanego studenta na adres poczty: ulesnikow.krynica@urk.edu.pl.
 11. W przypadku rezygnacji z pobytu, brak jej udokumentowanego odwołania jest podstawą do obciążenia finansowego jak za faktyczny pobyt.
 12. W Ośrodku obowiązuje zasada kwaterowania kobiet i mężczyzn w oddzielnych pokojach. Wyjątek stanowią małżeństwa i rodzeństwo oraz ogłoszona w kraju sytuacja epidemii lub pandemii, kiedy to wspólnie mogą zamieszkać osoby blisko spokrewnione, razem mieszkające na co dzień lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym.
 13. Kwaterowanie odbywa się od godz. 18.00 w dzień poprzedzający zajęcia oraz w godzinach 07.00 do 08.00 w dniu rozpoczęcia zajęć.
 14. Posiadający rezerwację, którzy przybyli do Ośrodka po godz. 19.00 otrzymają pokój, a formalności związane z zakwaterowaniem załatwią w dniu następnym.
 15. Przy kwaterowaniu pobierana jest opłata kaucyjna w wysokości 100 zł – jako zabezpieczenie ewentualnych szkód.
 16. Kaucja zwracana jest przy wykwaterowaniu, po zdaniu pokoju i rozliczeniu się z wypożyczonego sprzętu.
 17. Przy kwaterowaniu student otrzymuje kartę mieszkańca, która jest równocześnie dowodem pobrania od studenta kaucji oraz oświadczeniem studenta
  o zapoznaniu się z regulaminem przebywania studenta w Centrum Szkolenia podczas ćwiczeń terenowych. Student jest zobowiązany nosić kartę mieszkańca przy sobie i okazywać pracownikom CS LZD na żądanie wraz z dokumentem ze zdjęciem.
 18. Kartę mieszkańca zwraca się w Recepcji w dniu wykwaterowania. Zagubienie karty skutkuje zatrzymaniem kaucji i zwrotem jej dopiero po zakończeniu roku kalendarzowego.
 19. Studenci kwaterowani są na cały czasookres ćwiczeń od daty ich rozpoczęcia do daty ich zakończenia, bez możliwości wykwaterowania na dni wolne od zajęć (np. niedziela).
 20. Odbywający programowe ćwiczenia terenowe studenci nie zakwaterowani w Ośrodku mogą przebywać jedynie w salach dydaktycznych, jeżeli odbywają się tam zajęcia.
  W innych uzasadnionych potrzebami dydaktycznymi przypadkach tylko za wiedzą i zgodą Kierownika Centrum Szkolenia.

II.  Wyżywienie

 1. Wyżywienie przebywających w Centrum Szkolenia w trakcie trwania ćwiczeń terenowych zapewnia prowadzona przez ajenta stołówka.
 2. Przebywający na ćwiczeniach terenowych studenci oraz prowadzący zajęcia, wyżywienie wykupują bezpośrednio u prowadzącego stołówkę.
 3. Posiłki wybierane i wykupywane są na zasadzie dobrowolności.
 4. Studenci nie korzystający z wyżywienia w stołówce są zobowiązani do przestrzegania zasad wyszczególnionych w części III pkt. 5 ppkt d oraz pkt. 6 niniejszego regulaminu.

 III. Korzystanie z Ośrodka

 1. Mieszkańcy Centrum Szkolenia LZD zobowiązani są do utrzymania porządku
  i czystości na terenie całego Ośrodka, a zwłaszcza w zajmowanych pokojach
  i częściach wspólnych.
 2. Pokoje sprzątane są przez obsługę Ośrodka przy zmianie zakwaterowania, a za segregację i wynoszenie śmieci do oznaczonych pojemników odpowiadają mieszkańcy.
 3. Mieszkańcy CS LZD zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż., ogólnie obowiązujących przepisów BHP oraz do zachowania ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.
 4. Korzystający z Ośrodka odpowiadają materialnie za wszelkie szkody wyrządzone w zajmowanych pokojach i częściach wspólnych, a także w uszkodzonym lub zagubionym wyposażeniu.
  Dlatego bezpośrednio po zakwaterowaniu należy sprawdzić stan techniczny pokoju i jego wyposażenie, a ewentualne braki i usterki zgłosić niezwłocznie w Recepcji Ośrodka.
 5. W całym Ośrodku zabrania się:
  1. wnoszenia i spożywania alkoholu, narkotyków i wszelkich środków odurzających;
  2. przebywania na terenie Ośrodka w stanie nietrzeźwym;
  3. palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych;
  4. przygotowywania gorących posiłków w pokojach z wykorzystaniem wszelkich urządzeń elektrycznych, gazowych i indukcyjnych (za wyjątkiem napojów);
  5. wchodzenia do budynków w obuwiu terenowym oraz czyszczenia sprzętu i obuwia w łazienkach i umywalkach w pokojach;
  6. zachowywania się w sposób uciążliwy dla innych mieszkańców Ośrodka;
 6. Używanie urządzeń elektrycznych takich jak: żelazko, mikrofalówka, toster, opiekacz, grill elektryczny itp. dozwolone jest jedynie w wyznaczonych pomieszczeniach lub miejscach.
 7. Przed każdorazowym wyjściem z pokoju należy zamknąć wszystkie okna dachowe, gdyż pozostawienie ich zagraża zalaniu pokoju oraz wyposażenia, a także pozostawionego w pokoju sprzętu.
 8. Wypożyczenie sprzętu sportowego lub urządzeń elektrycznych tj. żelazko, suszarka do włosów, odbywa się w recepcji po uprzednim wypisaniu indywidualnego  rewersu.
 9. Boisko sportowe oraz wiata są udostępniane mieszkańcom Ośrodka  pod warunkiem pozostawienia w recepcji dokumentu tożsamości oraz podpisaniu stosownego oświadczenia osoby biorącej odpowiedzialność za porządek i ewentualne szkody.  
 10. Wnoszony do Ośrodka alkohol oraz sprzęt elektryczny (kuchenki, tostery, opiekacze itp.), którego obowiązuje zakaz używania w pokojach będzie odbierany w depozyt i zwracany przy wykwaterowaniu.
 11. Korzystający z Ośrodka ponoszą materialną odpowiedzialność za:
  1. zagubione lub zniszczone wyposażenie pokoi i części wspólnych;
  2. dokonane zniszczenia w substancji budynków (drzwi, okna, ubrudzone ściany itp.);
  3. poniesione straty Ośrodka w wyniku zakłócenia ciszy nocnej (zwrot innym gościom Ośrodka należności za nocleg);
  4. udrażnianie kanalizacji będące wynikiem jej zablokowania spowodowanego myciem sprzętu i obuwia w miejscu do tego nieprzeznaczonym
 12. Należności wymienione w pkt. 11 są potrącane z kaucji, a kiedy szkody  przewyższają jej wielkość należność regulowana jest przy wykwaterowaniu.
 13. W sytuacjach kiedy nieznani są sprawcy szkody, za szkody w pokojach obciążeni są solidarnie wszyscy mieszkańcy pokoju, a za szkody w pomieszczeniach wspólnych
  wszyscy mieszkańcy budynku.
 14. Przebywanie w częściach mieszkalnych Ośrodka osób niezakwaterowanych jest dopuszczalne tylko za zgodą i wiedzą pracowników Centrum Szkolenia w godz. 8.00 - 21.00.
 15. Do kontroli przestrzegania niniejszego regulaminu uprawnieni są wszyscy pracownicy Centrum Szkolenia LZD i administracji LZD.
 16. Kierownik Ośrodka i pracownicy obsługi mają prawo do wejścia do zajmowanych przez studentów pokoi podczas nieobecności mieszkańców.
 17. W zakresie objętym niniejszym regulaminem Kierownik Centrum Szkolenia może wydawać stosowane polecenia, od których można odwołać się do Dyrektora LZD.
 18. Wobec osób nieprzestrzegających niniejszego regulaminu będą stosowane środki dyscyplinarne od upomnień i ostrzeżeń, z powiadomieniem Władz Uniwersytetu Rolniczego, aż do wydalenia z Centrum Szkolenia bez zwrotu poniesionych przy zakwaterowaniu kosztów włącznie.
 19. Osoby wydalone za naruszenie dyscypliny nie będą kwaterowane w Ośrodku także  w przyszłości.

 

Krynica Zdrój, dnia 13.05.2022 r.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Leśny Zakład Doświadczalny - Centrum Szkolenia
ul. Ludowa 12-14
33-380
Krynica-Zdrój
ulesnikow.krynica[a]urk.edu.pl
18 472 40 50
512 376 147
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR